استابلایزر پنیر سفید ( T.B 800) :

مخصوص پنیر های سفید ایرانی می باشد که برای افزایش ماده خشک پنیر و همچنین ایجاد بافت مطلوب در پنیر های سفید بسیار مناسب عمل می کند. با توجه به ترکیبات این استابلایزر که بیشتر بر اساس پروتئین های شیر می باشد از لحاظ ایجاد طعم مطلوب در پنیر های سفید بسیار مناسب می باشد.