استابلایزر بستنی (  TB 100) :

استابلایزر مخصوص بستنی است و برای ایجاد قوام و بافت نرم و یکنواخت در بستنی کاربرد دارد. در ضمن استابلایزر TB100 در جلوگیری از ایجاد بافت شنی و تشکیل بلورهای یخ در بستنی بسیار مناسب می باشد.