استارتر دوغ گازدار

استارتر دوغ گازدار CYFC 015

استارتر CYFC 015 شرکت دیتا کالزای ایتالیا مخصوص انواع دوغ های گازدار می باشد .