استارتردوغ گازدار2

 

استارتر دوغ گازدار CYFC 017

استارتر CYFC 017 شرکت دیتا کالزای ایتالیا ، مخصوص انواع دوغ های گاز دار می باشد