CYDF - AC

استارتر ماست پروبیوتیک CYDF – AC

استارتر CYDF-AC دیتا کالزای ایتالیا حاوی باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به همراه باکتری های ماست می باشد که برای تولید ماست پرو بیوتیک مناسب می باشد.