استابلایزر دوغ تکفاز  (T.B 222A):

استابلایزر مخصوص دوغ است و جهت تکفاز نمودن و افزایش غلظت دوغ های تولیدی کاربرد دارد . این محصول با شرایط تولید دوغ در ایران طراحی شده است.